27
MAR
2014

Vírusové ochorenia rýb (1) – Jarná virémia

Od r. 1972 bola táto nákaza vyčlenená z komplexu infekčnej vodnateľnosti zásluhou výskumných
prác Fijana a kol., 1971, ktorí jednoznačne dokázali jej vírusovú etiológiu. Pôvodca je vírus
Rhabdovirus carpio. Táto vírusová choroba sa vyskytuje pri kaprovitých rybách. Choroba vzplanie pri
teplote vody 13 – 21 ºC. Chorobu často sekundárne komplikujú saprifi tické baktérie (najzávažnejší
– Aeromonas punctata).

Vírus prežíva dlhú dobu aj v bahne. Do tela ryby sa dostáva žiabrami. Napáda vnútorné orgány,
mozog a žiabre rýb. Šíri sa výkalmi chorých rýb. Kritická je teplote vody nad 17 ºC. Choré ryby majú
nápadne zväčšenú brušnú dutinu, prekrvený ritný otvor, vypúlené oči, drobné krvácania na koži a žiabroch,
neskôr im začínajú blednúť žiabre. Pri pitve zistíme zdurenie čriev a vnútorných orgánov, naplnených
hemoragickou tekutinou. Postihnuté ryby sa zhromažďujú pri brehu, sú malátne, nepravidelne
plávajú, strácajú únikové refl exy a klesajú ku dnu, kde hynú.

Priama účinná liečba nie je známa. Do úvahy prichádza vakcinácia generačných stád rýb oslabeným
vírusom. Pri sekundárnych bakteriálnych nákazách sa odporúča aplikácia antibiotík. Hlavnou
ochranou je však prevencia. Tá spočíva v odchove vlastného plôdika a násady, čím sa zamedzí zavlečenie
nákazy. Ďalej spočíva v pravidelnom letnení alebo zimovaní rybníkov, dezinfekcii rybolovného
náčinia, vysadzovania iba zdravých rýb, udržovania primeranej výživy rýb, obmedzovaní zhustenej
osádky kaprov, ktorú radšej doplníme ďalšími druhmi rýb.

Zdroj: Publikácia PRE RYBÁROV, Stanislav Cifra a kol., Rada SRZ 2008