Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

U Z N E S E N I E

Výročnej členskej schôdze Mo SRZ

konanej dňa 17.03.2013 od 9 00 hod v MsKS N. Mesto n/V.

 

Pre rok 2013 prijímame toto uznesenie z dnešnej Výročnej členskej schôdze :

I. Schvaľujeme :

1, Správu výboru MO SRZ o činnosti organizácie za rok 2012, ako i plán hlavných úloh

organizácie na rok 2013.

2, Správu o finančnom hospodárení za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013.

3, Správu kontrolnej komisie za rok 2012.

4, Plán zarybňovania na rok 2013.

 

 

II. Berieme na vedomie :

1, Výsledky mandátovej a návrhovej komisie.

2, Pripomienky z diskusie na doplnenie uznesenia a plánu hlavných úloh.

 

III. Úlohy MO SRZ na rok 2013 :

1, Rozvíjať hospodársku činnosť na zverených revíroch, plniť plán zarybňovania.

Hladať prostriedky mimo rozpočtu na vylepšenie podmienok pri zarybňovaní.

2, Venovať sa rastu kvality členskej základne hlavne po odbornej stránke, zvyšovať nároky

na každého člena, zodpovedne pripravovať nových členov pre výkon rybárskeho práva.

Pozornosť venovať mladej generácií rybárov, ktorý majú záujem o členstvo v SRZ,

finančne podporovať krúžok mladých rybárov pri stredisku voľného času.

3, Starať sa o skvalitnenie životného prostredia v okolí rybárskych revírov.

 

Potvrdzujeme platnosť úloh a uznesení prijatých na predchádzajúcich VČS a to :

a, – 5 brigádnických hodín pre každého člena(okr. členov starších ako 62 rokov a ZŤP).

Za neodpracovanú brigádu uhradiť náhradu 17,-€. Tieto prostriedky budú použité na zarybnenie.

b, – finančne podporiť krúžok mladých rybárov čiastkou 17,- Eur.

c, – za neodovzdaný a riadne vyplnený záznam o úlovkoch v stanovenom termíne bude pri

vybavovaní nových dokladov na nasledujúcu sezónu musieť člen zaplatiť poplatok

34,- Eur (hodnota nového zápisného).

d, – všetok zisk z príspevkov na zarybnenie, z činnosti RS, DK , ako i poplatky od

členov za povolenky a pokuty použiť na nákup násad.

e, – výmenné povolenky si vymeniť s okolitými organizáciami ako v ostatných rokoch.

f, – zákaz používania PET fliaš ako bójok pri označovaní lovného miesta.

g, – zachovať jednotu SRZ.

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom , dňa 17.3.2013

 

Návrhová komisia : predseda : Šimo Jaroslav člen : Bumbál Juraj

člen : Macko Rudolf

 

 

 

hlasovania sa zúčastnilo : 261 prítomných.

za prijatie hlasovalo : 259 proti : 0 zdržalo sa : 2

 

 

 

U Z N E S E N I E bolo prijaté a schválené.

 

 

 

 

—————————- ——————————— ————————–

predseda návrh. kom. člen návrh. kom. člen návrh. kom.